Stadgar: Uppsala Kristna Motorcykelklubb

Upprättat i Uppsala den 25 februari 2017
Ändrat i Uppsala den 30 mars 2019

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är: Uppsala Kristna Motorcykelklubb

§ 2 Föreningens målsättning
1 Bidra till ökad gemenskap mellan föreningens medlemmar.
2 Bidra till ökad gemenskap med andra motorcyklister och mc-klubbar.
3 Främja och uppmuntra en kristen livsstil.
4 Främja motorcyklism och trafiksäkerhet.
5 Främja en nykter livsstil

§ 3 Medlemskap
Var och en som har ett giltigt motorcykel-körkort och respekterar samt ställer sig bakom föreningens målsättning äger rätt att bli medlem efter styrelsens godkännande. Ansökan om medlemskap sker till styrelsen. Styrelsen behandlar ansökan och skickar sedan inbetalningsinformation till den nye medlemmen. Medlemskapet träder i kraft när medlemsavgiften betalats in. Utträde ur klubben kan ske när så önskas av medlem. Medlemsavgiften återbetalas inte. Uteslutning av medlem kan ske om medlem uppenbart motarbetar klubbens intressen i någon form. Uteslutning beslutas av styrelsen. Uteslutning meddelas på medlemsmöte eller årsmöte. En person som inte är medlem i klubben bör inte bära klubbens märke på offentlig plats, eftersom denne inte representerar klubben.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlem ska erlägga medlemsavgift för året senast den 31:a januari. Om en medlemsansökan inkommer efter 1 oktober gäller dennes första medlemsavgift även för hela nästkommande kalenderår.

§ 5 Beslutande organ:
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse med angivande av tid och plats för årsmöte samt mötesordning skall sändas till alla medlemmar senast 14 dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Vid årsmötet äger föreningens ordinarie medlemmar, som betalat årets medlemsavgift, rösträtt med en röst vardera. Votering sker öppet i normala fall. Sluten votering sker på begäran. Vid personval tillämpas alltid sluten votering. Votering via fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §9 och §11. Vid lika röstetal har styrelsens sittande ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottdragning avgör.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår.
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
11. Val av ordförande för en tid av två år (vartannat år).
12. Val av två eller fyra ledamöter för en tid av 1 år.
13. Val av revisor för en tid av ett år.
14. Val av 2 eller 3 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
15. Övriga frågor.

§ 6 Firmatecknare:
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig. Firman tecknas även av styrelsens ledamöter två i förening.

§ 7 Styrelsen och dess uppdrag
Förvaltningen sköts av en styrelse bestående av minst 3 och som mest 5 ledamöter, inklusive ordförande, och alltid ojämnt antal. Årsstämman väljer ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. I styrelsen skall finnas en kassör, en sekreterare och en ordförande. Styrelsen är beslutsmässig vid minst 3 ledamöter närvarande. För att bli invald i styrelsen skall den nominerade vara bekännande kristen enligt den apostoliska trosbekännelsen. Styrelsen äger tolkningsföreträde av föreningens stadgar.

Ordförande
Det åligger ordförande att opartiskt leda föreningen och styrelsens möten, att representera föreningen, samt teckna föreningens firma.

Sekreterare
Det åligger sekreteraren att föra styrelsens protokoll samt administrera klubbens medlemsmatrikel. Vid byte av sekreterare skall den avgående överlämna allt medlemsmaterial och alla protokoll till den tillträdande sekreteraren.

Kassör
Det åligger kassören att uppbära medlemsavgifterna, meddela sekreteraren om inbetalda medlemsavgifter, verkställa klubbens beslutade utbetalningar, ansvara för räkenskaperna och vid räkenskapsårets slut avlämna räkenskaperna till vald revisor, samt teckna föreningens firma.

Styrelsens ansvar är att:
1. Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt stadgarna.
2. Organisera och leda verksamhetens sammanträden m.m.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
4. Avge verksamhetsberättelse vid räkenskapsårets slut.

§ 8 Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla till extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av dag samt orsak för extra årsmöte skall skickas till samtliga medlemmar. Detta bör ske senast två veckor innan det extra årsmötet äger rum.

§ 9 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte. Förslag härom insändes minst en månad före medlemsmöte till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 10 Protokoll
Vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordförande och justeringspersonerna efter årsmötet, extra årsmöte och styrelsemöten. Dokumenten förvaras hos styrelsen.

§ 11 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst en månad före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning går föreningens tillgångar till välgörande ändamål som beslutas av styrelsen.

§ 12 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är helt kalenderår.

§ 13 Medlemmens åtagande
Genom sitt inträde i klubben har medlem godkänt att följa dessa stadgar. Medlem bör alltid uppträda på ett för klubben värdigt sätt vid MC-aktiviteter där klubben medverkar eller deltar, samt när medlemmen bär klubbens märke

§ 14 Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan klubbens styrelse utse den person som förtjänstfullt verkat för klubbens syften under det senaste verksamhetsåret. Hedersmedlemskap prövas årligen av styrelsen. Hedersmedlem är man till dess styrelsen och/eller hedersmedlemmen drar tillbaka medlemskapet. Hedersmedlemmen behöver inte betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. I övrigt gäller samma rättigheter för hedersmedlem som för ordinarie medlem.

§ 15 Stödmedlem
Den som inte uppfyller kravet på MC-kort har rätt att bli stödmedlem i klubben. Stödmedlem har rätt att delta vid medlemsmöten och aktiviteter och har rätt att framföra sin åsikt vid medlemsmöte, men har inte rösträtt.